Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 94

III. İş saatlerinde ifa

III. İş saatlerinde ifa

Madde 94 - Borç, alışılmış iş saatlerinde ifa ve kabul edilir.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

III - İşlere tahsis olunan saatlerde ifa

Madde 78 - Borç vade gününde işlere tahsis olunan saatler zarfında ifa ve alacaklı tarafından kabul edilmek lâzım gelir.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 93 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 78 inci maddesini karşılamaktadır.

Tasarının tek fıkradan oluşan 93 üncü maddesinde, iş saatlerinde ifa düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 78 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan “III. İşlere tahsis olunan saatlerde ifa” şeklindeki ibare, Tasarıda “III. İş saatlerinde ifa” şeklinde değiştirilmiştir.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

III. Erfüllung zur Geschäftszeit

Art. 79

Die Erfüllung muss an dem festgesetzten Tage während der gewöhnlichen Geschäftszeit vollzogen und angenommen werden.

2-) CO: 

III. Heures consacrées aux affaires

Art. 79

L’exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l’échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.

IV-) Yargı Kararları:

1-) İstanbul BAM 13. HD, T. 11.12.2019, E: 2018/1391, K: 2019/1774:

“… Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin lojistik, dağıtım ve kara yolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olduğunu, … taşıma irsaliyesi ile müvekkili adına taşıma yapan davalıya ait ... plakalı araç ile taşınarak ... fatura ile de bedelin müvekkili tarafından davalıya ödenmiş olduğunu, ancak taşınan ürünlerden davalının gerekli tedbiri almaması sonucunda 83 adet 18 kiloluk tenekelerden oluşan toplam 1.494 kiloluk yağın çalınmış olduğunu, davalının polisteki ifadesinde hırsızlığın aracın içinde iken meydana gelmiş olduğunu, oluşan zararın ... müvekkili tarafından ödenmiş olduğunu, ödenen zarar bedelin olan … TL nin … müvekkiline öde(n)memesi üzerine alacağın tahsili amacıyla … İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı dosyası üzerinden takibe geçildiğini, davalının itirazı üzerine takibin durdurulduğunu, davalının haksız itirazının iptali ile takibin devamını, … talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkilinin ... Ltd. Şti.’nin yükünü ... Firmasından alıp ... Firmasına teslim etmek üzere davacı ile anlaşıldığını, müvekkilinin … tarihinde eşyayı yüklemiş ve diğer gün saat 05:30 da ... firmasının işyerine gelerek teslim(e) hazır olduğunu, şirket yetkilisi ... Beyin sevk irsaliyesini alarak aracın otoparka çekilmesi talimatını verdiğini, müvekkilinin hırsızlık olayına karşı kamyonu elektrik lambasının altına park ettiğini, olayın ise saat 08:30 sıralarında meydana geldiğini, müvekkilinin eksiksiz olarak teslimat yaptığını, yükün müvekkili tarafından boşaltılmadığından müvekkiline sorumluluk yüklenemeyeceğini savunarak haksız davanın reddini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARININ ÖZETİ: … 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’ nin … sayılı kararı ile; " ... Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Dava; davacı tarafın sigortalısına ödemiş olduğu bedelin davalı taraftan rucüen tahsili istemine ilişkin tazminat davasıdır.

… davalının TTK.’ nın 875. maddesine göre taşımak için tam ve eksiksiz aldığı emtiayı noksan teslim etmesi nedeniyle sorumlu olduğu, … gerekçeleri ile; " 1-DAVANIN KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE, ... " karar verilmiş ve verilen karara karşı, davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

… 6098 sayılı TBK’nın 94. maddesine göre borç alışılmış iş saatlerinde ifa ve kabul edilir. Alıcıdan, sabah saat 05.30 da davalının ifasını kabul etmesi beklenemez. Davalı taşıyanın taşınan emtia araçta iken otoparka gitmesi sonrası davalının emtiaya nezaret yükümlülüğü de sona ermemiştir. Çalınan emtianın (18. Kg. lık yağ tenekeleri) miktarı ve boyutları göz önüne alındığında, araçta bulunduğunu öne süren davalının bunu son ana kadar fark edememesi hayatın olağan tecrübelerine de uygun değildir. Bu durumda davalı aldığı emtiayı alıcısına eksik teslim etmiştir. Olayda davalı taşıyıcı ağır kusurludur, bu nedenle zararın tamamından sorumludur. Mahkemece bu husus isabetli olarak değerlendirilmiş ve hüküm kurulmuştur. …

… Davalının istinaf başvurusunun … ESASTAN REDDİNE, … kesin olarak oy birliği ile karar verildi. …”


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X