Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 75

II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi

II.  Tazminat hükmünün değiştirilmesi

Madde 75 - Bedensel zararın kapsamı, karar verme sırasında tam olarak belirlenemiyorsa hâkim, kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl içinde, tazminat hükmünü değiştirme yetkisini saklı tutabilir.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

b) Cismanî zarar halinde lâzımgelen zarar ve ziyan

Madde 46 / f. 2 - Eğer hükmün suduru esnasında, kâfi derecede kanaat ile cismanî zararın neticelerini tâyin etmek mümkün değil ise; hükmün tefhimi tarihinden itibaren iki sene zarfında hâkimin, tetkik salâhiyetini muhafaza etmeğe hakkı vardır.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 74 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasını karşılamaktadır.

Tasarının tek fıkradan oluşan 74 üncü maddesinde, hâkimin tazminat hükmünü değiştirme yetkisi ve bunun koşulları düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan “hükmün tefhimi tarihinden itibaren iki sene zarfında, hâkimin, tetkik salâhiyetini muhafaza etmeğe hakkı vardır” şeklindeki ibare, Tasarının 74 üncü maddesinde, “hâkim, kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl içinde, tazminat hükmünü değiştirme yetkisini saklı tutabilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece, söz konusu iki yıllık sürenin, hükmün kesinleşmesine kadar geçecek süre içinde sona ermesi tehlikesi ortadan kaldırılmıştır.

III-) Adalet Komisyonu Açıklaması:

Tasarının 74 üncü maddesi teselsül nedeniyle 75 inci madde olarak aynen kabul edilmiş, ancak madde hakkında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

Hüküm, hareketin sonuç unsurunun “cismani zararın” belirginlik ve kesinlik kazanamadığı hâllere münhasırdır. Özellikle temadi eden ve sabitlik derecesine ulaşmamış cismani zarar hâli bu gruba girer. Bu durum, hareketin farklı zamanlarda, birden fazla sonuç doğurduğu hâllerle karıştırılmamalıdır. Sözgelimi, bir darbe sonunda doku zararı gören elde meydana gelen cismani sakatlıkta, birinci yıl bir parmağı, ikinci yıl eli, üçüncü yıl kolu kesilmiş olması durumunda her cerrahi müdahale ayrı bir sonuç oluşturup, hareket unsuru tek olmasına karşın her sonucun (ameliyatın) meydana geldiği tarihte ayrı bir haksız fiilin var olduğu (olayımızda üç haksız fiil) açıktır. Zarar gören, talep yığılması içinde, talepleri yığma ya da müstakil dava yoluyla üç ayrı yahut bileşik dava ikame edebilecektir (Komisyon Raporu Tasarı m.71 zamanaşımına ilişkin gerekçe bölümü).

IV-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

b. Schadenersatz bei Körperverletzung

Art. 46/Abs. 2

2 Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten.

2-) CO:

b. Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles

Art. 46/al. 2

2 S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.

V-) Yargı Kararları:

1-) Y. 17. HD, T: 05.07.2017, E: 2014/25267, K: 2017/7216:

“… Davacılar vekili, davalıların sürücüsü, zorunlu trafik sigortacısı ve uzun süreli kiracısı olduğu aracın kusur ehliyeti bulunmayan 5 yaşındaki küçük yayaya çarpması sonucu küçüğün malul kaldığını, efor kaybına uğradığını, bakıcı gideri olduğunu, davalı sürücünün aynı zamanda davalı kiracı şirketin ilaç mümessili-çalışanı olduğunu, davalı kiracı şirketin istihdam eden olarak da sorumluluğu bulunduğunu, davacı anne ve babanın da küçük … ile birlikte elem çektiğini beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla davacı küçük için 200.000 TL manevi, 20.000 TL maddi, davacı anne ve baba için ayrı ayrı 30.000’er TL manevi tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan tahsilini talep etmiş, 10.9.2014 tarihli dilekçesiyle TBK 75. madde gereği ATK raporuna göre bedensel zarar tam olarak belirlenemediğinden ileride artma durumuna göre tazminat hükmü değiştirilebileceğinden değiştirme yetkisinin saklı tutulmasını talep etmiştir.

Mahkemece, … davanın kısmen kabul kısmen reddi ile; davacıların maddi tazminat istemlerinin kısmen kabul kısmen reddi ile 5.786,87.TL maddi tazminatın davalılar ... ve ... İlaç Pazarlama A.Ş.’den olay tarihinden, diğer davalı ...Ş.’den ise dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine, fazlaya ilişkin maddi tazminat isteminin reddine, davacıların manevi tazminat isteminin kısmen kabul kısmen reddi ile davacı ... için 5.000,00.TL, ... ve ... için 2.500,00’er TL olmak üzere toplam 10.000,00.TL manevi tazminatın olay tarihi olan 18.06.2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ... Pazarlama A.Ş.’den alınarak davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin manevi tazminat isteminin reddine, ATK Genel Kurulu’nun 13/06/2013 tarihli raporu ile 818 sayılı Borçlar Kanunu Madde 46/2 uyarınca iki yıllık süre için tazminat hükmünün değiştirilmesi hükmünün saklı tutulmasına karar verilmiş; hüküm davacılar vekili ve davalı ...Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

… hükmün ONANMASINA … oybirliğiyle karar verildi. …”


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X