Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 2

2. İkinci derecedeki noktalar

2.   İkinci derecedeki noktalar

Madde 2 - Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır.

İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar.

Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

2 - İkinci derecedeki noktaların meskût kalması

Madde 2 - İki taraf akdin esaslı noktalarında uyuşurlar ise ikinci derecedeki noktalar sükûtla geçilmiş olsa bile akde münakit olmuş nazariyle bakılır.

İkinci derecedeki noktalar hakkında uyuşulamadığı takdirde hâkim, işin mahiyetine bakarak onları tâyin eyler.

Akitlerin şekillerine müteallik hükümler mahfuzdur.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 2 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 2 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 2 nci maddesinde, sözleşmenin ikinci derecedeki noktaları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 2 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan “2. İkinci derecedeki noktaların meskût kalması” şeklindeki ibare, “2. İkinci derecedeki noktalar” şeklinde kısaltılmıştır.

Maddenin birinci fıkrasında kullanılan “üzerinde durulmamış olsa bile” şeklindeki ibare ile tarafların sözleşmenin ikinci derecedeki noktalarını hiç ele almamış veya ele almakla birlikte çözümünü ileriye bırakmış olmaları kastedilmektedir.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

2. Betreffend Nebenpunkte

Art. 2

1 Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern solle.

2 Kommt über die vorbehaltenen Nebenpunkte eine Vereinbarung nicht zustande, so hat der Richter über diese nach der Natur des Geschäftes zu entscheiden.

3 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Form der Verträge.

2-) CO:

2. Points secondaires réservés

Art. 2

1 Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

2 A défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire.

3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

IV-) Yargı Kararları:

1-) Y. 7. HD, T: 28.03.2022, E: 2021/3993, K: 2022/2346:

“… Davacı ... ile davalı ... tarafından imzalı 07.10.1997 tarihli "Tutanak" başlıklı belgede özetle ; "...’dan kalan baba malı ile ilgili olduğu, bu mala istinaden davacı ...’dan 20.000 DM karşılığında 2 milyar TL’nin elden alındığı, bir yıl içerisinde 15.000 DM verileceği taahhüt edilmiş, baba malının değeri ve ...’ya verilecek toplam bedel ve bu bedelin ne şekilde ödeneceği 3 veya 4 ay sonra kendi aralarında yapacakları toplantı ile belirleneceği hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Miras payının devri sözleşmesi mirasın açılmasından sonra terekeye dahil bir taşınmaz için yapılmış ise taşınmazın bilgileri ve taşınmazda miras payını devredecek mirasçının ne kadar payını devredeceğinin sözleşmede açıkça yazılmış olması gerekmektedir. Miras payının devri sözleşmesi satış amacı ile yapılmış ise sözleşmenin esaslı noktalarından olan satış bedeli de belirlenmiş olmalıdır. 07.10.1997 tarihli belge incelendiğinde tarafların miras payının devri ve devrin bedeli hususlarında anlaşmaya varmadıkları görülmüştür. Davacı tarafından yasanın aradığı anlamda bir miras payının devri sözleşmesi dosyaya ibraz edilememiştir. Bu nedenlerle; miras payının devri sözleşmesi niteliğini taşımayan 07.10.1997 tarihli belgeye dayalı olarak tapu iptali ve tescil hükmü kurulması doğru görülmemiş hükmün bozulmasına karar verilmiştir. …”

2-) Y. 3. HD, T: 25.11.2021, E: 2021/2810, K: 2021/12123:

“… Davacı eldeki davada, 12.04.2014 tarihli sözleşmesi kapsamındaki komisyon alacağının tahsili istemiyle başlattığı takibe vaki itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 1. maddesine göre sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. (TBK 2. mad.) Konusu taşınmaz olan simsarlık sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılması şarttır. (TBK 520/son mad.)

Somut olayda davacı; 12.04.2014 tarihli “Alım Satım Ön Anlaşması” başlıklı sözleşme kapsamında dava dışı satıcının ödemesi gereken komisyon ücretinden davalı alıcının sorumlu olduğunu ileri sürerek, komisyon ücretinin tahsili amacıyla başlattığı takibe vaki itirazın iptalini talep etmiş ise de; tarafların imzasını taşıyan dava konusu sözleşmede, sözleşmenin esaslı unsuru olan davacıya ödenmesi gereken komisyon ücreti kararlaştırılmamıştır. Bu durumda 12.04.2014 tarihli sözleşme esaslı unsuru ihtiva etmemesi sebebiyle geçersiz olup, taraflar arasında akdedilmiş başkaca yazılı bir simsarlık sözleşmesi de bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş ise de sonucu itibariyle karar doğru olduğundan hükmün gerekçesinin düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir. …”

V-) Yararlanılabilecek Monografiler:

İbrahim Kaplan; Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, Ankara, 2013.
Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X